Gimme Some Lovin’ – Kat Williams & the Richard Shulman Trio